سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا اقبالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدجعفر بحرانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علی نقی فرحبخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
فرشاد صادقی قطب آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر دوره های کنترل علف هرز سلمهتره با سیب زمینی رقم میلوا آزمایشی گلخانه ای درشهرک انجیره ی شیراز در پاییز سال ۱۳۸۹ انجام شد آزمایش برپایه ی طرح کامل تصادفی با ۱۰ تیمار در ۴ تکرار انجام شد تیمارهاشامل حضور علف هرز در تمام دوره ی رشد بدون علف هرز در تمام دوره ی رشد فقط تا هفته های اول ، دوم سوم ، چهارم و پنجم و ششم ، هفتم بدون علفه هرز، … و کاربرد علفکش ترفلورالین + یک بار وجین بودند. یک غده ی سالم سیب زمینی و به تعدادکافی بذر علف هرز سلمه تره در گلدانها کشت شدند. پس از گذشت ۱۰ هفته ا زرشد بوته های سیب زمینی و علف هرز برداشت صورت گرفت و فراسنجه های مورد نظر اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از آزمایش نشان دادند که با وجین علف هرز سلمه تره تا هفته ی چهارم پس از جوانه زنی افزایش ۴۸ درصد در وزن تر غده ی سیب زمینی نسبت به وجین علف هرز سلمه تره تا هفته ی سوم مشاهده شد.