سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین قمری، – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه بوعلیسینا
گودرز احمدوند، – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلیسینا
محمد علی ابوطالبیان، – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلیسین
آژنگ جاهدی، – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر دورههای مختلف رقابت علفهای هرز بر خصوصیات رشد لوبیا قرمز، رقم ناز، آزمایشی در سال ۱۳۹۰ در مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان همدان به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ۶ تیمار اول شامل تداخل ۴۰ و ۵۰ روز پس از سبز شدن و سپس کنترل آنها در مابقی فصل رشد، بعلاوه یک تیمار ،۳۰ ،۲۰ ، علفهای هرز با گیاه زراعی تا ۱۰ تداخل علفهای هرز در تمام دوره رشد بود. تیمار هفتم مهار تمام فصل علفهای هرز بود که به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مختلف از نظر تجمع ماده خشک کل، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول، اختلاف معنیداری وجود دارد. تداخل علفهای هرز تا ۳۰ روز پس از سبز شدن لوبیا تأثیری بر شاخصهای یاد شده نداشت. اما پس از آن حضور علف – های هرز منجر به کاهش معنیدار این شاخصها شد. با توجه به اینکه عملکرد نهایی لوبیا، وابسته به شاخصهای یاده شده است لذا جهت جلوگیری از افزایش هزینه کنترل علفهای هرز و کاهش عملکرد لوبیا توصیه میشود ، مهار علفهای هرز از ۳۰ روز پس از سبز شدن این محصول صورت گیرد و کنترل علفهای هرزقبل از این دوره ضروری به نظر نمیرسد.