مقاله اثر دوره زمانی مصرف روغن ماهی در جیره غذایی بر پروفیل اسیدهای چرب لاشه جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۴۶ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: اثر دوره زمانی مصرف روغن ماهی در جیره غذایی بر پروفیل اسیدهای چرب لاشه جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتی
مقاله اسیدهای چرب امگا-۳
مقاله روغن ماهی
مقاله لاشه
مقاله مدت مصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ایروانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی ترشیزی محمدامیر
جناب آقای / سرکار خانم: چمنی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین مناسب ترین مدت زمان افزودن روغن ماهی به جیره جوجه های گوشتی جهت افزایش غلظت اسیدهای چرب امگا-۳ لاشه، پژوهش حاضر انجام شد. در یک طرح کاملا تصادفی، تعداد ۶۰۰ قطعه جوجه یکروزه سویه راس ۳۰۸ به شش گروه آزمایشی با چهار تکرار اختصاص داده شد. جوجه ها در گروه شاهد جیره بدون روغن ماهی و حاوی ۵ درصد روغن ذرت طی دوره پرورش (۴۹ روز) دریافت کردند و در سایر گروه های آزمایشی روغن ماهی به ترتیب از ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ هفتگی دوره پرورش جایگزین روغن ذرت شد. در آخر دوره پرورش الگوی اسیدهای چرب کل لاشه جوجه ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان مصرف روغن ماهی غلظت اسیدهای چرب لینولئیک و آراشیدونیک کاهش یافت (p<0.05). هر چند با افزایش مدت زمان مصرف روغن ماهی غلظت اسیدهای چرب امگا-۳ افزایش یافت، ولیکن به دلیل کاهش زیاد غلظت اسیدهای چرب امگا-۶، غلظت اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه به طور خطی کاهش یافت (p<0.05). این موضوع سبب کاهش معنی دار نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اشباع و کاهش معنی دار نسبت اسیدهای چرب امگا-۶ به امگا-۳ شد (p<0.01). غلظت هر یک از اسیدهای چرب امگا-۳ (اسید لینولنیک، اسید ایکوزا پنتانوئیک، اسید دکوزا هگزانوئیک و اسید دکوزاپنتانوئیک) و مجموع آنها با مصرف سه هفته روغن ماهی نسبت به دو هفته افزایش پیدا کرد و تغذیه جیره حاوی روغن ماهی بیش از سه هفته اثر معنی دار بر غلظت اسیدهای چرب مذکور نداشت. نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف روغن ماهی به مدت دو هفته جهت افزایش اسیدهای چرب امگا-۳ در لاشه جوجه های گوشتی کافی است.