مقاله اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۲۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره تصدی مدیرعامل
مقاله ارزش شرکت
مقاله هزینه های نمایندگی
مقاله ریسک اطلاعاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیانتی دیلمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله ارتباط بین دوره تصدی مدیرعامل با ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی بررسی شده است. نمونه ای مشتمل بر ۹۶ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ انتخاب گردید. دوره تصدی به عنوان معیاری برای سنجش میزان افق تصمیم گیری مدیرعامل در نظر گرفته شد. آزمون های تجربی نشان داد که دوره تصدی بلند مدت مدیرعامل با ریسک اطلاعاتی و ارزش شرکت ارتباط دارد. ولی میان دوره تصدی مدیرعامل و هزینه های نمایندگی رابطه معنی داری مشاهده نشد.