سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین کوتیان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز رشته مهندسی شیمی
داریوش مولا – اعضا هیئت علمی دانشگاه شیراز، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز
پیمان کشاورز – اعضا هیئت علمی دانشگاه شیراز، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز

چکیده:

روز به روز بر میزان مصرف گازوئیل در دنیا افزوده می شود و به همین علت آلودگی آبها توسط گازوئیل نیز در حال رشد است. روش های زیادی برای حذف آلودگی های نفتی از آبها وجود دارد، اما از بین تمام روش ها، روش جذب به دلیلسادگی، ارزانی و موثر بودن مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در این تحقیق از نمونه ای خاک که از اطراف شهر شیراز تهیه شده به عنوان جاذب استفاده شده است. خاک مورد مطالعه دارای ترکیباتی فلز دار نظیر مس و آهن است کهاین ترکیبات با فراهم آوردن سایت هایی گازوئیل را به خود جذب می کنند. آزمایش های صورت گرفته برای جذب در دماها وpH های مختلف نشان می دهند که میزان جذب با افزایش دما رابطه عکس و با افزایشpH رابطه ی مستقیمدارد و همچنین با یک گرم از این خاک می توان در دمای محیط وpH خنثی، غلظت گازوئیل موجود در ۵۰ میلی لیترآب را از۱۰۰۰ppmبه کمتر از۱۰ppm کاهش داد. برای احیای خاک جاذب از روش حرارت دهی مستقیم خاک استفاده شده است و نتایج نشان می دهد که خاک اشباع شده توسط گازوئیل در مدت کمتر از ۱۰ دقیقه و دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد به طور کامل احیا شده و توانایی جذب خود را بدست می آورد.