سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راضیه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاه پزشکی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوع
مجید کزازی – استادیار گروه گیاه پزشکی،دانشکده کشادرزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
وحید حسین نوه – استادیار، گروه گیاه پزشکی،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تهران

چکیده:

سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata(Coleoptera:Chrysomelidae) یکی از مهمترین آفات سیبزمینی در جهان بوده که از نظر ارزش کمی و کیفی، خسارت قابل توجه ی به این محصول وارد میکند و عامل کلد یی محدود کننده تولید سیب زمینی در مناطقی از ایران می باشد. مطالعه ی آنزیمهای گوارشی در آفت مهمی مثل سوسک کلرادوی- سیبزمینی که خسارت جدی به سیب زمینی وارد میکند، میتواند یک شو یه موثر در توسعه ی روشهای کنترل مفد ی ا ین آفت باشد. گالاکتوز د یازها آنز م ی ها ی گوارشی هستند که نقش مهم ی در گوارش کربوه د یرات ها دارند . و ژ یگیهای بو ی شمیایی بتا گالاکتوز د یاز گوارشی لارو سن ۴ با استفاده از سوبسترا ی اختصاصی آنزیمی مورد بررسی قرار گرفت. عصاره معده میانی لارو بیشترین فعالیت را برای آنزیمی بتاگالاکتوز د یاز در مقابل سوبسترا ی آنزم (p-نت یروفنل -D -β- گالاکتوپر یانوز د ی) در pH اسیدی (pH4/5) نشان داد. فعالیت آنزیمی در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت که بیشترین فعالیت را در دما ی ۵۰ درجه سلسو یس نشان داد. این تحقیق اولین گزارش است که رو ی فعالیت آنزیمی بتاگالاکتوز د یاز در سوسک کلرادوی سیب زمینی ارائه می شود.