سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد منطقیان – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
ابوالفضل محمدی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
صمد ارژنگ – دانشجویکارشناسی ارشد نانوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین پژوهش اثر دما و فشار برروی زمان هسته زایی هیدرات دی اکسید کرن در شرایط لایه ریزان مورد بررسی قرارگرفته است با استفاده از یک الکتروموتور سل تولید هیدرات بالا و پایین شده حرکت الکلنگی تا حرکت مایع داخل سل مانند جریان لایه ریزان شود همچنین برای بهتر شدن شرایط لایه ریزان مقدار آب کمی ۳۶gr در برابر حجم گاز ۴۳۰ml استفاده شده است آزمایشات در دمای ۴ ، ۳ و ۲ درجه سانتی گراد و در فشارهای مختلف برای تعیین اثر دما و فشار انجام شدهاست نتایج نشان میدهد که با کاهش فشار زمان هسته زایی هیدرات دی اکسید کربن ابتدا با شیب زیاد و سپس با شیب کمی افزایش یافته و با کاهش دما در فشار ثابت مدت زمان لازم برای شروع مرحله رشدکاهش می یابد همچنین با افزایش میزان فوق اشباعیت مدت زمان لازم برای شروع مرحله رشدکاهش می یابد ولی در فوق اشباعیت های یکسان با دماهای مختلف تفاوت چندانی در مدت زمان هسته زایی وجود ندارد.