سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود اصل محمدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید چمران اهواز
علی تقوی عروه – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن قنبرزاده – دکترای فیزیولوژی ورزشی- استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالحمید حبیبی – دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دما و رطوبت نسبی عوامل مؤثر در تحریک برنکواسپاسم ناشی از ورزش (Exercise – Induced Bronchospasm) است. هدف این تحقیق بررسی اثر دمای و رطوبت نسبی محیط بر میزان وقوع EIB در پیش از آزمون و در دقایق ۱۰، ۵، ۱۵ و یک ساعت بعد از فعالیت در گروه ورزش و گروه کنترل بود. از میان ۶۰ نوجوان هنرستان ورزش و تربیت بدنی بعد از اجرای آزمونی استاندارد، ۲۴ آزمودنی که حداکثر اکسیژن مصرفی ۲/۴ ۵۵/۶± میلی لیتر بر کیلوگرم وزن در دقیقه بودند انتخاب شدند. و این افراد به صورت تصادفی به دو گروه ۱۲ نفری ورزش و کنترل تقسیم شدند. یک ساعت بعد از مواجه گروه ورزش و گروه کنترل با دما و رطوبت نسبی محیط، شاخص سرعت جریان بازدم اوج (۱)O قبل از اجرای آزمون توسط دستگاه اسپیرومتری اندازه گیری شد و بعد از اجرای ازمون در دقایق ۱۵، ۱۰، ۵ و یک ساعت بعد نیز شاخص ذکر شده اندازه گیری شد و آزمون T همبسته برای مقایسه این شاخص در یک گروه و از T مستقل برای مقایسه نتایج در دو با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن ۱۶ در سطح معنی داری P<0/001 محاسبه شدند. میزان وقوع EIB بر اساس افت ۱۵ درصدی در PEFR بعد از ورزش محاسبه شد. بیشترین میزان وقوع EIB بعد از آزمون در گروه ورزش در دقایق ۵ و ۱۵ به ترتیب برابر با ۵۸% و ۴۱/۶۶% مشاهده شد. همچنین هیچ اختلاف معنی داری (P<0/001) بین PEFR قبل و بعد از ورزش در دو گروه مشاهده نشد. کمترین همبستگی در PEFR در دقیقه ۱۰ بعد از ورزش در گروه ورزش مشاهده شد. بنابراین ورزش در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵۰ درصد سبب وقوع ۲۹۸ درصدی EIB در ورزشکاران فعال و وقوع ۱۲/۴۹ درصد در افراد ورزشکار غیر فعال و تنها مواجه با این شرایط می شود. برونکواسپاسم ناشی از ورزش = EIB، گروه ورزش = GEXE، گروه کنترل= GCO