سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی گلی زاده – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
کریم کمالی – استادیار گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
یعقوب فتحی پور – استادیار گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
حبیب عباسی پور – دانشگاه گروه گیاه پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده:

شب پره پشت الماسی Plutella xylostella (L. مختلف این آفت گیاهان تیره پلیپائیان بوده و در نواحی معتدله اگرمسیری پراکنش دارد. اما یک عامل غیر زیستی کلیدی و تعیین کننده بوده که پارامترها ی دموگرافی از جمله تولیدمثل آفات را تحت تأثیر قرار می‌دهد پارامترهای تولید مثلی P. xylostellaدر هفت دمای ثابت ۱۰ ، ۱۵، ۲۰ ، ۲۵، ۲۸، ۳۰ ، ۳۵ درجه سیلیسیوس ، رطوبت نسبی ۶۵ +۵ در صد و دوره نوری ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت تاریکی روی کلم پیچ ، Brassica oleracea var. capitata در اتاقک رشد مورد بررسی قرار گرفت. میزان بقا، طول عمر، باروری و نرخ تفریخ از ۰/۹۳ تا ۰/۹۹ به ترتیب در دمای ۳۰ و ۲۰ درجه سلسیوس متغیر بود. بیشترین مقدار نرخ خالص باروری، نرخ ناخالص باروری ، نرخ خالص زاداوری و نرخ ناخالص زاداوری در دمای ۲۵ درجه سلسیوس تفاوت معنی داری نشان داد . مقادیر این پارامترها در دمای ۱۰ درجه سلسیوس به طور معنی‌داری پایین‌تر از سایر دماهای ثابت بود. مقدار پارامتر تعداد تخم گذاشته شده به‌ازای هر ماده در روز با افزایش دما تا ۲۵ درجه سلسیوس افزایش یافت و سپس در دماهای بالاتر کاهش یافت و بنابراین مقدار آن در دمای ۲۵ درجه سلسیوس ۲۱/۱۶ تخم مشاهده شد. مقایسه همه پارامترهای تولید مثلی نشان داد که پتانسیل تولید مثلی شب پره پشت الماسی پرورش یافته در دمای ۲۵ درجه سلسیوس در مقایسه با سایر دماهای انتخاب‌شده بالاتر می‌باشد .