سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه صنعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشرهشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ش
محمد تکلوزاده – استاد یار حشره شناسی کشاورزی بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
کمال احدی – استاد یار حشره شناسی کشاورزی بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
محمد شجاع الدین – استاد یار حشره شناسی کشاورزی بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae (McIntosh) یکی از پارازیتوئیدهای پلی فاژ شته هاست. اثر در دمای ثابت ۱۸ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد و پارامترهای رشد جمعیت و نرخ تولید مثل این زنبور روی کلزادر شرایط اتاقک رشد (رطوبت نسبی ۶۰±۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی) مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده نرخ خالص تولید مثل (Ro) این زنبوردر دو دمای ۱۸ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد به ترتیب ۱۸/۸ و ۳۳/۵۱ بود نشان دهنده نرخ رشد جمعیت در پایان هرنسل است. نرخ ناخالص تولیدمثلGRR در دمای مذکور، به ترتیب ۲۲/۵ و ۳۳/۹۵ تعیین گردید. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) در دمای مذکور به ترتیب ۰/۱۸۴ و ۰/۳۴۳ نتایج ماده در هر ماده در هر روز بود .میانگین مدت زمان یک نسل Tc به ترتیب ۱۶/۰۱ و ۱۰/۸۱ روز محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میزان نرخ خالص، ناخالص تولید مثل و نرخ زاد که افزایش جمعیت این زنبور در دمای ۲۵ درجه بیشتر از ۱۸ درجه می‌باشد . با افزایش دمای نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) و سایر پارامترها افزایش یافت اما مدت زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت (DT) و میانگین طول نسل زنبور Tc کاهش یافت.