مقاله اثر دما بر رشد رویشی و زایشی پنج جمعیت در گونه مرتعی فستوکا (Festuca ovina) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۳۵۸ تا ۳۶۸ منتشر شده است.
نام: اثر دما بر رشد رویشی و زایشی پنج جمعیت در گونه مرتعی فستوکا (Festuca ovina)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمادهی
مقاله مراحل فنولوژی
مقاله رشد رویشی و زایشی
مقاله Festuca ovina

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فیاض محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، صفات مختلف مرتبط با رشد رویشی و زایشی ۵ جمعیت Festuca ovina شامل جمعیت های کلاک، سیراچال، گرگان، کردستان و زنجان در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا بذرهای جمعیت ها خیسانیده شدند و بعد با پیش سرما ۴oC به مدت دو هفته در یخچال در مقایسه با شاهد بدون تیمار پیش سرما قرار گرفتند. سپس بذرها در گلدان کاشته شدند و به گلخانه با تناوب دمایی ۲۰±۵oC به مدت ۱۶ ساعت در روشنایی و ۸ ساعت تاریکی منتقل شدند. به منظور اعمال تیمار سرما و ورنالیزاسیون، در پانزدهمین روز سن رشد گیاه چه ها، تعدادی از گلدانها به گلخانه با دمای ۴oC به مدت دو هفته منتقل شدند و دوباره در محیط طبیعی قرار گرفتند. صفات رویشی گیاه چه و صفات زایشی برای ۵ جمعیت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین صفات درصد و سرعت سبز شدن، طول گیاهچه و شاخص بنیه، تعداد پنجه و سطح برگ در جمعیت های کلاک، سیراچال، گرگان و کردستان با تیمار سرما نسبت به شاهد افزایش یافت. در مقابل در جمعیت زنجان میانگین تعداد پنجه و سطح برگ در تیمار سرما نسبت به شاهد کاهش نشان داد. البته میانگین تمامی صفات زایشی و وزن تر و خشک گیاه هر ۵ جمعیت با تیمار سرما نسبت به شاهد دارای افزایش معنی داری بودند. نتایج محاسبه درجه حرارت تجمعی رشد (GDD) در سه مراحل فنولوژی شامل پنجه دهی، گلدهی و برداشت نشان داد که درجه حرارت تجمعی رشد هر ۵ جمعیت در تیمار سرما کمتر از شاهد بود. به طوری که جمعیت های در معرض تیمار سرما زودتر از نمونه های شاهد به گل رفتند و میانگین بعضی از صفات زایشی نظیر طول ساقه، تعداد خوشه و تعداد خوشه چه، عملکرد بذر، وزن تر و خشک در واکنش به سرما دارای افزایش بودند و این افزایش در دو جمعیت کردستان و گرگان نسبت به سایر جمعیت ها بیشتر بود.