سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هرمز فامیلی – عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن تدین – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا خوش سیما – کارشناس ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

شرایط آب و هوایی گرم یا سرد به شکل های مختلفی بر کیفیت بتن تأثیر میگذارند که یکی از آنها افزایش یا کاهش دمای اولیه بتن میباشد. در این تحقیق تأثیر دمای اولیه بتن بر مقاومت فشاری و جذب آب آن در جداول بتنی ساخته شده به روش پرسی (فشاری) خشک و با استفاده از سیمان پرتلند، بررسی گردید. بتن هایی با طرح اختلاط یکسان و با دماهای اولیه ۱۷، ۲۵، ۲۹ و ۳۹ درجه سانتیگراد ساخته و تا زمان انجام آزمایش، در شرایط استاندارد آزمایشگاهی عمل آوری شدند. سپس در سنین مختلف آزمایش هایی بر روی بتن انجام گرفت. نتایج آزمایش ها نشان دادند که دمای بتن در هنگام ریختن، پارامتر تأثیرگذاری بر مقاومت فشاری و جذب آب بتن می باشد. در سنین ۷ و ۴۲ روز، بتن با دمای اولیه ۲۵ درجه سانتیگراد بالاترین مقاومت فشاری و بتن با دمای اولیه ۳۹ درجه سانتیگراد نیز کمترین مقاومت فشاری را کسب نمود. در سن ۴۲ روز کمترین میزان جذب آب در بتن با دمای اولیه ۲۵ درجه سانتیگراد و بیشترین میزان در بتن با دمای اولیه ۳۹ درجه سانتیگراد مشاهده شد.