سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صفیه موسوی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تبریز
جعفر حاجی لو – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
حمید رهنمون – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

در این پژوهش تأثیر دماهای مختلف ( ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ درجه سانتی گراد) بر درصد جوانه زنی و رشد لوله گرده در ارقام آذر، نک پلوس اولترا، سهند و فرانیس و ژنوتیپ های K100 و K105 بادام مورد بررسی قرار گرفت. پس از جمع آوری دانه های گرده و کشت در محیط کشت مناسب روند جوانه زنی و رشد لوله گرده در دماهای مختلف توسط میکروسکوپ نوری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ارقام و ژنوتیپ های مورد مطالعه در دماهای مختلف از نظر درصد جوانه زنی و رشد لوله گرده اختلاف معنی داری وجود دارد. در بین ارقام و ژنوتیپ های مورد بررسی بیشترین درصد جوانه زنی دانه گرده در رقم نک پلوس اولترا و کمترین میزان در رقم آذر مشاهده شد. از لحاظ رشد لوله گرده ژنوتیپ K100 بیشترین و رقم فرانیس کمترین آن را نشان داد. بالاترین درصد جوانه زنی و طولانی ترین لوله گرده در دمای ۵ درجه سانتی گراد متعلق به ژنوتیپ K100 بود.