مقاله اثر دماهای پایین بر جوانه زنی و صفات مرتبط در ۱۵ رقم گندم درشرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر دماهای پایین بر جوانه زنی و صفات مرتبط در ۱۵ رقم گندم درشرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله دمای پایین
مقاله جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبر اقدمی شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدلو قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی آیدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایجاد مقاومت به تنش سرما خصوصا غلات همواره یکی از اهداف مهم برای متخصصین اصلاح نباتات و فیزیولوژی بوده است. به منظور بررسی اثر دماهای پایین بر جوانه زنی گندم، آزمایشی در سال ۹۰-۱۳۸۹ در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی که فاکتور اصلی آن شامل درجه حرارت های ۳، ۶، ۹ و ۲۰ درجه سانتی گراد و ۱۵ رقم گندم به عنوان فاکتور فرعی بود اجرا گردید. نتایج نشان داد کاهش دما از ۲۰ درجه سانتی گراد به ۹، ۶ و ۳ درجه سانتی گراد باعث کاهش معنی دار در ضریب سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی نهایی، متوسط جوانه زنی روزانه، شاخص طولی بنیه گیاهچه و شاخص وزنی بنیه گیاهچه و افزایش معنی داری در سرعت جوانه زنی روزانه شد. در دمای پایین درصد جوانه زنی نهایی، متوسط جوانی زنی روزانه، طول گیاهچه، شاخص طولی بنیه گیاهچه و شاخص وزنی بنیه گیاهچه رقم سرداری ۱۰۱ نسبت به ارقام دیگر بطور معنی دار بیشتر بود. سرعت جوانه زنی روزانه ارقام سرداری ۱۰۱ و سرداری نسبت به ارقام دیگر کاهش معنی داری داشت. نتایج نشان داد صفاتی که جوانه زنی و استقرار سریع گیاهچه ها در دمای پایین و نیز بقای آنها در شرایط دماهای پایین موثر هستند می توانند از مکانیزم های مهم مقاومت به سرما در گیاه گندم باشد و می توان از آنها برای اصلاح مقاومت به سرما استفاده نمود.