مقاله اثر دریافت لبنیات بر وزن و ترکیب بدن در بزرگسالان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی و کنترل شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر دریافت لبنیات بر وزن و ترکیب بدن در بزرگسالان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی و کنترل شده
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لبنیات
مقاله وزن
مقاله بافت چربی
مقاله بافت بدون چربی
مقاله دور کمر
مقاله کارآزمایی بالینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تابش مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی ابرقویی امین
جناب آقای / سرکار خانم: جان قربانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مرزیجرانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اگر چه بسیاری از مطالعات مشاهده ای و کارآزمایی تاثیر مصرف لبنیات بر وزن و ترکیب بدن را بررسی کرده اند، اما نتایج به دست آمده از این مطالعات بسیار متناقض است. پژوهش حاضر با هدف مرور سیستماتیک و متاآنالیز به منظور خلاصه کردن اطلاعات حاصل از مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی سازی و کنترل شده (RCT) درباره بررسی تاثیر مصرف لبنیات بر وزن، بافت چربی بدن، بافت بدون چربی بدن و دور کمر در افراد بزرگسال (بالای ۱۸ سال) انجام شد.
مواد و روشها: پایگاه های PubMed، ISI web of Science، SCOPUS، Science و EMBASE از ژانویه ۱۹۶۰ تا اکتبر ۲۰۱۱ برای یافتن مطالعات مرتبط منتشر شده به زبان انگلیسی و غیرانگلیسی مورد جستجو قرار گرفت. در نهایت ۱۶ مطالعه برای مرور سیستماتیک و ۱۴ مطالعه برای متاآنالیز انتخاب شد.
یافته ها: جستجوی شامل ۱۴، ۱۲، ۶ و ۸ مطالعه کارآزمایی بالینی بود که به ترتیب، اطلاعات مربوط به وزن، بافت چربی، بافت بدون چربی و دور کمر را ارائه کرده بودند. تفاوت میانگین کل برای اثر لبنیات بر وزن -۰٫۶۱ کیلوگرم بود (۰٫۷۵، %۹۵ CI: -1.29 و P=0.08). افزایش دریافت لبنیات می تواند سبب کاهش بافت چربی بدن به میزان ۰٫۷۲ کیلوگرم (-۰٫۱۴، %۹۵ CI: -1.29 و P=0.01) و افزایش بافت غیرچربی بدن به میزان ۰٫۵۸ کیلوگرم (۰٫۹۹، %۹۵ CI: 0.18 و P<0.01) و کاهش بیشتر اندازه دور کمر به میزان ۲٫۱۹ cm در مقایسه با گروه کنترل شود (-۰٫۹۶، %۹۵ CI: -3.42 و P<0.001). آنالیز زیرگروه ها نشان داد که افزایش دریافت لبنیات بدون محدود کردن انرژی دریافتی سبب تغییر معنی داری در وزن، بافت چربی، بافت بدون چربی و اندازه دور کمر نمی شود. در حالی که استفاده از رژیم کاهش وزن غنی از لبنیات به کاهش وزن بیشتر به میزان ۱٫۲۹ کیلوگرم (-۰٫۶، %۹۵ CI: -1.89 و P<0.001) و کاهش بیشتر در بافت چربی به میزان ۱٫۱۱ کیلوگرم (-۰٫۴۷، %۹۵ CI: -1.75 و P=0.001) و افزایش بافت بدون چربی به میزان ۰٫۷۲ کیلوگرم (۱٫۳۲، %۹۵ CI: 0.12 و P=0.02) و کاهش بیشتر اندازه دور کمر ۲٫۴۳ cm (-1.44 و %۹۵ CI: -3.42 P=0.001) در مقایسه با گروه کنترل منجر می شود.
نتیجه گیری: افزایش مصرف لبنیات بدون محدودیت انرژی دریافتی به تغییر معنی دار وزن یا ترکیب بدن منجر نمی شود، در حالی که همراه کردن رژیم کاهش وزن با محصولات لبنی تاثیر معنی داری بر وزن، بافت چربی، بافت بدون چربی و اندازه دور شکم در مقایسه با دریافت رژیم کاهش وزن دارد.