مقاله اثر درمان با متادون بر فاصله QTc الکتروکاردیوگرام داوطلبان ترک اعتیاد ترکیبات اپیوئیدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۴۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر درمان با متادون بر فاصله QTc الکتروکاردیوگرام داوطلبان ترک اعتیاد ترکیبات اپیوئیدی
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد
مقاله متادون درمانی
مقاله الکتروکاردیوگرام
مقاله فاصله QTc

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زره ساز محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی پور سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی عارف
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری هادی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: متادون یک اپیوئید سنتتیک با قدرت اتصال بالا به گیرنده های اپیوئیدی است که به عنوان یک مداخله دارویی موفق در درمان وابستگی به اپیوئیدها و تسکین دردهای حاد و مزمن به کار می رود. از آنجایی که در مصرف متادون عوارض خطرناک قلبی نظیر تورساد دپوینت و افزایش فاصله QTc گزارش شده؛ این مطالعه به منظور تعیین اثر درمان با متادون بر فاصله QTc الکتروکاردیوگرام داوطلبان ترک اعتیاد ترکیبات اپیوئیدی و ارتباط آن با طول دوره درمان و دوز درمانی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه کوهورت روی ۶۰ داوطلب (۵۷ مرد و ۳ زن) مراجعه کننده به مرکز متادون تراپی مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان به منظور شروع متادون درمانی در سال های ۸۹-۱۳۸۸ انجام شد. مصرف کنندگان ترکیبات اپیوئیدی براساس میزان متادون روزانه دریافتی به سه گروه ۰٫۳۵ میلی گرم، ۳۵٫۵۵ میلی گرم و ۵۵٫۱۲۰ میلی گرم تقسیم شدند. فاصله QTc الکتروکاردیوگرام ابتدای مطالعه، یک ماه و پنج ماه بعد هر فرد محاسبه گردید.
یافته ها: میانگین فاصله QTc الکتروکاردیوگرام در گروه تحت درمان با متادون در بدو ورود، یک ماه بعد و پنج ماه بعد به ترتیب ۰٫۴۲±۰٫۰۲۷ ثانیه، ۰٫۴۳±۰٫۰۲۹ ثانیه و ۰٫۴۳±۰٫۰۴۱ ثانیه تعیین شد. بین نتایج فاصله QTc بدو ورود و یک ماه بعد افزایش آماری معنی داری مشاهده شد (P<0.05) و این اختلاف در یک ماه بعد و پنج ماه بعد از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین در فاصله QTc سه گروه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: متادون درمانی باعث افزایش فاصله QTc الکتروکاردیوگرام بیماران گردید؛ اما ارتباطی با دوز متادون و طول دوره درمان یافت نشد.