سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد رحیمی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
علی برونی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
محسن کاظمی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
کرامت رفیعی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش ساختارهای ایجاد شده در فولاد زنگ نزن دوفازی ۱۲Ch21N5T در اثر تغییر درصد تیتانیم بررسی شده است. مقدار تیتانیم جذب شده از سطح تا مغز شمش تولید شده در حین ESR متفاوت بوده است. آنالیز شیمیایی سطح تا مغز نشان داد که تیتانیم در سطح جذب کمتر و در نتیجه درصد کمتری نسبت به قسمتهای داخلی تر دارد. این در حالی است که عناصر آلیاژی دیگر در فاصله های مختلف از سطح تغییر چندانی نمی کنند. تیتانیم در عمق ۲، ۲۰ و ۵۰ میلیمتر به ترتیب ۰/۱۸، ۰/۲۵ و ۰/۳۸ درصد است. این ناهمگنی در غلظت تیتانیم باعث اختلاف در ساختار می شود. نتایج متالوگرافی از سطح تا مغز نشان داد که با افزایش درصد تیتانیم درصد مارتنزیت کمتر شده و ساختار دو فازی فریتی- آستنیتی ایجاد می شود. به نظر می رسد با افزایش تیتانیم کربن آزاد در زمینه کم شده و به صورت کاربید تیتانیم حذف می شود. با کاهش کربن محلول امکان تشکیل مارتنزیت کمتر شده و ساختار مارتنزیتی با افزایش درصد تیتانیم به ساختار فریتی- آستنیتی تبدیل می شود.