سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محدثه صفارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب وکاغذ
محمدرضا ماستری فراهانی – استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
اصغر امیدوار – استاد گروه علوم و صنایع چوبو کاغذ

چکیده:

دراین مطالعه اثر درصد آرد سرشاخه پسته برمقاومت به پوسیدگی چندسازه سرشاخه پسته – پلی پروپیلن در مقابل قارچ مولد پوسیدگی سفید Trametes versicolor بررسی شد نمونه های فراورده چند سازه با درصدهای وزنی متفاوت سرشاخه پسته ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درصد در معرض آزمون پوسیدگی مطابق با استاندارد ASTM D 1413 به مدت ۳ ماه قرار گرفتند میزان کاهش وزن نمونه ها از ۴/۱۸ تا ۲۲/۳۴ درصد متغیر بوده است نتایج نشان داد در مقادیر سرشاخه پسته بیش از ۳۰ درصد مقاومت به پوسیدگی به شدت کاهش یافت.