سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سپیده صمیمی – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
سیدمحمد میرهاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

توسعه اقتصادی هدف اصلی هرکشور درجهت بهود سطح استاندارد زندگی می باشد و توسعه شهرها به عنوان مجموعه ای که کشور را تشکیل میدهند از منابع مهم توسعه محسوب میشود نحوه مدیریت شهری می توانددر پایداری توسعه شهری نقش مهمی را ایفا کند که از عوامل موثر برآن می تواند به چگونگی تامین درآمد شهرداری به عنوان رکن اصلی مدیریت شهری اشاره کرد درکشورهای توسعه یافته با استفاده از روشهای علمی همواره منابعی را برای کسب درآمد انتخاب می کنند که به اتکای آن می توانند درارایه بهتر خدمات شهری اقدام نمایند متاسفانه شهرداری های ایران فاقد چنین پشتوانه های مناسبی برای کسب درآمد می باشد درسالهای اخیر با افزایش درآمدهای نفتی و بروز بیماری هلندی دراقتصاد ایران و به دنبال آن رونق بخش ساختمان و همچنین با ظهور شوراها و کاهش تصدی گری دولت درامور مدیریت شهری شهرداری کلانشهرها با صدور پروانه های ساختمان سعی در تامین درآمدهای خود دارند درحال حاضر بیش از ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری های کشور ناپایدار بوده و مربوط به فعالیت های ساخت و ساز ساختمانی می باشد که رونق و رکود این بخش نیز متاثر از شرایط اقتصاد وابسته به درآمدهاینفتی است.