مقاله اثر دانه خرفه بر سطوح ماتریکس متالوپروتئیناز ۲ و ۹ و مهار کننده بافتی ماتریکس متالوپروتئیناز ۱ در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: اثر دانه خرفه بر سطوح ماتریکس متالوپروتئیناز ۲ و ۹ و مهار کننده بافتی ماتریکس متالوپروتئیناز ۱ در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماتریکس متالو پروتئینازها
مقاله مهار کننده بافتی ماتریکس متالوپروتئیناز ۱
مقاله خرفه
مقاله دیابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانگی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری عظیمه
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بیماری دیابت نقش زیادی در پیشرفت ضایعات بافتی دارد که با تاثیرگذاری بر عوامل ماتریکس بین سلولی می تواند منجر به تغییر ساختار، عملکرد و در نهایت نارسایی بافت مربوطه شود. مصرف گیاهان دارویی می تواند در کاهش نارسایی بافت موثر باشد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر تاثیر یک دوره مصرف مکمل خرفه بر سطوح ماتریکس متالوپروتئیناز ۲ و ۹ و مهار کننده بافتی ماتریکس متالوپروتئیناز ۱ در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ است.
مواد و روش ها: در یک مطالعه نیمه تجربی ۱۵ زن مبتلا به دیابت نوع ۲ با میانگین سنی ۵۰ سال در دو گروه شاهد و تجربی قرار گرفتند. مکمل خرفه به صورت ۷٫۵ گرم در روز (۲٫۵ گرم همراه با وعده غذایی نهار و ۵ گرم به همراه وعده غذایی شام) به مدت ۸ هفته مصرف شد. خون گیری قبل و بعد از ۸ هفته مصرف مکمل به دنبال ۴۸ ساعت عدم مصرف خرفه و ۱۲ ساعت ناشتایی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل آماری t استفاده شد. سطح معنی داری Pدر نظر گرفته شد.
نتایج: پس از ۸ هفته میزان ماتریکس متالوپروتئیناز ۲ و ۹ در گروه تجربی کاهش معنی دار یافت (P<0.05). ولیکن بین دو گروه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. میزان مهار کننده بافتی ماتریکس متالوپروتئیناز ۱ در گروه تجربی افزایش معنی داری یافت، همچنین بین گروه تجربی و شاهد تفاوت معنی دار مشاهده شد (P<0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد مصرف دانه خرفه نتوانست به خوبی موجب بهبودی سطوح ماتریکس متالوپروتئینازها در افراد دیابتی شود. از این رو برای نتیجه گیری دقیق تر نیاز به تحقیقات بیشتری است.