سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس توفیقی ذهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
محمدسیروس پاکباز – هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
علی سیادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مقاومت برشی خاکهای ماسه ای عمدتا ناشی از اصطکاک داخلی دانه ها م یباشد اصطکاک داخلی دانه های خاک نیز متاثر ازبعد و اندازه دانهها می باشد مقاومت برشیدرخاک ها همچنین متاثر از تنشهای موثر قائم وارده برخاک و دانسیته خاک می باشد دراین مطالعه آزمایشگاهی به بررسی رفتار برشی خاک ماسه ای پیش تحکیمی پرداخته شده است برای این منظور پنج نوع خاک ماسه ای عبوری از الکهای ۱۰ ۲۰ ۴۰ و ۶۰ و ۱۰۰ انتخاب و به آن ۲۰ درصد بنتونیت اضافه گردید درمرحله بعدی پنج درصد وزنی مخلوط ماسه بنتونیت میکروسیلیس به نمونه ها اضافه شد. تحت تنشهای موثر قائم ۲۴ و ۴۸ و ۹۶ و ۱۹۲ و ۳۸۴ کیلوپاسکال نمونه ها دردستگاه برش مستقیم برش داده شدند براساس نتایج این آزمایشها با افزایش تنش موثر مقاومت فشاری نمونه ها افزایش و جابجایی قائم نمونه ها کاهش یافته است و می توان گفت بعد یا اندازه دانه ها تاثیر منظمی برمقاومت برشی نمی گذارد.