مقاله اثر دارچین در کنترل قند و چربی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۵۳۳ تا ۵۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر دارچین در کنترل قند و چربی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دارچین
مقاله دیابت قندی
مقاله گلوکز خون
مقاله لیپوپروتئین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرفیضی مانی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده تورزنی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: میرفیضی سیده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شوقی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مکمل خوراکی دارچین بر شاخص های کنترل قند و چربی خون در بیماران دیابتی نوع دو انجام گردید.
روش کار: این کارآزمایی بالینی بر ۷۵ بیمار دیابت نوع دو (۳۰ نفر دریافت کننده دارچین و ۴۵ نفر دریافت کننده دارونما) در شهر کرج در سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۱انجام شد. دو گروه، نود روز کپسول های خوراکی حاوی دارچین یا دارونما (نشاسته) (۵۰۰ میلی گرم، دوبار در روز بعد از صبحانه و ناهار) را مصرف نمودند. نمونه خون وریدی جهت اندازه گیری قند خون ناشتا، قند خون دو ساعته (BS2hpp)، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c)، انسولین سرم، تری گلیسیرید، کلسترول تام و اجزای آن در آغاز و پایان مطالعه گرفته شد. مقاومت انسولینی نیز با استفاده از اسکور HOMA محاسبه گردید. آزمون های کای اسکور، تی، آنوا و نرم افزاز SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج: در انتهای مداخله کاهش معنی داری در شاخص توده بدنی در گروه دریافت کننده دارچین نسبت به گروه دارونما دیده شد (p=0.01) اما این تفاوت در سایر متغیرهای مورد بررسی معنی دار نبود. هم چنین در بیماران دریافت کننده دارچین میانگین FBG، BS2hpp، HbA1c، انسولین سرم، اسکور HOMA و شاخص توده بدنی اختلاف معنی داری نسبت به قبل از مداخله داشت p<0.05) برای تمامی موارد(
نتیجه گیری: اگرچه به نظر نمی رسد که مصرف مکمل خوراکی دارچین به تنهایی سبب کاهش در شاخص های کنترل قند و چربی خون در بیماران دیابتی نوع دو شود، معهذا استفاده از آن در جهت تنظیم وزن بیماران مبتلا در کنار درمان های متداول توصیه می شود.