مقاله اثر دارواش موخور بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و عناصر غذایی برگ درختان بلوط ایرانی در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی جنگل های دامنه جنوبی مانشت در استان ایلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر دارواش موخور بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و عناصر غذایی برگ درختان بلوط ایرانی در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی جنگل های دامنه جنوبی مانشت در استان ایلام)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دارواش موخور
مقاله عناصر غذایی
مقاله بلوط ایرانی
مقاله شاخه های آلوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر دارواش موخور بر میزان عناصر غذایی ماکرو (ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) و میکرو (آهن، روی و منگنز) و نیز سطح و وزن برگ درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii var.persica) بخشی از جنگل های بلوط زاگرس میانی واقع در شمال استان ایلام انتخاب گردید. برای انجام تحقیق پنج درخت بلوط مبتلا به موخور و در مجاورت هرکدام درختی سالم با وضعیت ظاهری تقریبا مشابه به عنوان شاهد مشخص گردید. نمونه گیری برگ از شاخه های آلوده و سالم درختان آلوده و نیز از شاخه های درختان سالم با رعایت جهت نمونه گیری یکسان انجام شد. سپس اقدام به خشک کردن، آسیاب کردن و هضم برگها و آنالیز عناصر گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون های آماری تجزیه واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان عنصر پتاسیم در شاخه های آلوده درخت بلوط بیشتر از شاخه های سالم می باشد، اما میزان عناصر ازت، فسفر، کلسیم، منیزیم، آهن، روی و منگنز در شاخه های سالم و آلوده اختلاف معنی داری از خود نشان ندادند. همچنین وزن برگ شاخه های آلوده در مقایسه با شاخه های سالم کاهش یافته بود، اما سطح برگ شاخه های آلوده و سالم از نظر آماری با هم اختلاف معنی دار نداشتند.