مقاله اثر خودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت های حرکتی ساده و پیچیده بسکتبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر خودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت های حرکتی ساده و پیچیده بسکتبال
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودگفتاری انگیزشی
مقاله مهارت ساده
مقاله مهارت پیچیده
مقاله بسکتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، تعیین اثر یکی از راهبردهای روانشناختی با عنوان خودگفتاری انگیزشی بود. خودگفتاری انگیزشی نوعی خودگفتاری است که به نظر می رسد از طریق تلاش و صرف انرژی بیشتر و با ایجاد انگیزش مثبت در اجرا موجب تسهیل در کار و کنترل سطح انگیختگی می شود. البته در این پژوهش اثر این راهبرد بر اجرای مهارت ساده و پیچیده بررسی شده است. به همین منظور از ۴۲ دانشجوی تربیت بدنی در دامنه سنی ۲۰ تا ۲۵ سال که واحد بسکتبال ۱ و ۲ را گذرانده اند، استفاده شد. نمونه حاضر به شکل تصادفی ساده دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند، پس از ۱۵ دقیقه گرم کردن عمومی بدن و تمرین تکالیف ابتدا یک پیش آزمون بدون مداخله خودگفتاری، شامل آزمون پاس دادن توپ بسکتبال، ایفرد ۱۹۹۶ الف تحت تکلیف ساده و آزمون پاس دادن، ایفرد ۱۹۸۴ تحت تکلیف پیچیده، انجام گرفت. سپس یک پس آزمون شامل آزمون عنوان شده با مداخله خودگفتاری از آنها به عمل آمد. در این پژوهش برای تعیین اختلاف درون گروهی و برون گروهی به ترتیب از آزمون های t همبسته و t مستقل از نرم افزار SPSS با نسخه ۱۱٫۵ در سطح معنی داری آلفای ۰٫۰۵ استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه های کنترل و تجربی در اجرای مهارت ساده (P=0.703) و پیچیده (P=0.512) در مرحله پیش آزمون وجود نداشت. در نتیجه هر دو گروه از نظر عملکرد در یک سطح هستند. همچنین خودگفتاری انگیزشی موجب افزایش بهبود در اجرای مهارت ساده در گروه تجربی شد (P=0.01)؛ اختلاف معنی دار به نفع گروه تجربی به لحاظ بهبود مهارت ساده در پس آزمون دو گروه مشاهده شد (P=0.004)؛ خودگفتاری انگیزشی موجب افزایش بهبود در اجرای مهارت پیچیده در گروه تجربی شد (P=0.001)؛ اختلاف معنی دار به نفع گروه تجربی به لحاظ بهبود مهارت پیچیده در پس آزمون دو گروه مشاهده شد (P=0.048). با توجه به اختلاف میانگین در مهارت ساده بین گروه انگیزشی و کنترل (D`X=0.94) و اختلاف میانگین در مهارت پیچیده بین این دو گروه (D`X=0.48)، مشخص شد که اختلاف میانگین در مهارت ساده بیشتر از مهارت پیچیده بوده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد خودگفتاری انگیزشی بر بهبود اجرای تکالیف موثر بوده و اثر آن بر مهارت ساده بیشتر بوده است.