سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سلام اله محمدی آیلار – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی اردبیل
سعید مینایی – دانشیار دانشگاه تهران
امیرحسین افکاری سیاح – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی.

چکیده:

محصولات کشاورزی در مراحل مختلف برداشت، حمل و نقل و فرآوری تحت تأثیر نیروهای استاتیک و دینامیک قرار می گیرند. در بسیاری از موارد این نیروها می توانند موجب آسیب دیدگی محصول گردند. این تحقیق به منظورتعیین برخی از خواص مکانیکی میوه گوجه فرنگی تحت آزمون بارگذاری ضربهای بر روی ارقام پتوارلی سی اچPetoerly – chو رقم سوپربتا،(Super Bta) در ۴ مرحله زمانی و دو سطح اندازه میوه به اجرا در آمد. بررسی آماری در قالب یک طرح اسپلیت پلات در زمان با طرح پایه کاملاً تصادفی در ۱۰ تکرار انجام شد. با انجام آزمون های بارگذاری ضربهای، اثر فاکتورهای ارتفاع سقوط، رقم و زمان پس از برداشت بر نحوه گسیختگی و ایجادضایعات مکانیکی در میوه های گسیخته نشده طی سه روز انبار داری در دمای ۱۴ الی ۱۸ درجه سلسیوس مشخص گردید. اثر ارتفاع سقوط و زمان پس از برداشت بر متغیرهای درصد گسیختگی و ضایعات مکانیکی محل ضربه دیده طی سه روز انبارداری در میوه های گسیخته نشده معنی دار بود. حداقل انرژی مورد نیاز برای گسیختگی در اولین مرحله زمانی، که مقاوم ترین مرحله نسبت به ضربه تشخیص داده شد، برای رقم پتوارلی سی اچ با رطوبت ۷۵/۲ درصد برپایه تر معادل ۱/۵۷ ژول و برای رقم سوپربتا معادل ۱/۶۵ ژول اندازه گیری شد.