مقاله اثر خمیر کاغذ مرکب زدایی شده کاغذ مجله بازیافتی بر ویژگی های خمیر کاغذ CMP صنوبر دلتوئیدس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۷۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: اثر خمیر کاغذ مرکب زدایی شده کاغذ مجله بازیافتی بر ویژگی های خمیر کاغذ CMP صنوبر دلتوئیدس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاغذ مجله باطله
مقاله خمیر کاغذ CMP
مقاله مرکب زدایی
مقاله شناورسازی
مقاله ویژگی های نوری و مکانیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: سراییان احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رسالتی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، تعیین اثر خمیر OMG مرکب زدایی شده در خمیرکاغذ CMP صنوبر دلتوئیدس بر ویژگی های کاغذهای به دست آمده و تعیین مناسب ترین درصد اختلاط خمیرکاغذ OMG مرکب زدایی شده با خمیر CMP صنوبر دلتوئیدس است. نمونه های صنوبر دلتوئیدس از جنگل تحقیقاتی دکتر بهرام نیا واقع در منطقه شصت کلا گرگان تهیه و با استفاده از سولفیت سدیم و کربنات سدیم پخته و به خمیر CMP تبدیل شد. سپس به منظور رسیدن به درجه روانی حدود ۳۰۰ یک مرحله پالایش انجام شد. کاغذهای بازیافتی OMG به روش متداول شناورسازی مرکب زدایی و یک مرحله با پراکسید رنگ بری شدند. در نهایت خمیرکاغذ باطله مرکب زدایی شده با درصدهای مختلف در قالب ۶ تیمار با خمیر CMP و خمیر الیاف بلند وارداتی ترکیب شد و ویژگی های مکانیکی و نوری کاغذهای دست ساز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمون های ویژگی های نوری و مقاومت های مکانیکی کاغذهای دست ساز ساخته شده از درصدهای مختلف اختلاط خمیرکاغذ مکانیکی مرکب زدایی شده و خمیرکاغذ CMP نشان داد که در تولید کاغذ روزنامه، خمیرکاغذ مکانیکی مرکب زدایی شده می تواند جایگزین بخشی از الیاف بلند وارداتی و خمیرکاغذ CMP شود. بهترین ترکیب خمیرکاغذ شامل ۸۰ درصدCMP ، ۱۵ درصد الیاف بلند و ۵ درصد خمیرکاغذ OMG مرکب زدایی شده تعیین شد.