مقاله اثر خشک کردن به روش سیال سازی بر کیفیت بذر و ظهور گیاهچه کلزا در شرایط مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر خشک کردن به روش سیال سازی بر کیفیت بذر و ظهور گیاهچه کلزا در شرایط مزرعه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنیه گیاهچه
مقاله کلزا
مقاله دمای خشک کردن
مقاله خشک کردن بستر سیال
مقاله قابلیت جوانه زنی بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی آیدین
جناب آقای / سرکار خانم: گازر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتی کیهان
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری درمنکی ویکتوریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش برای بررسی تاثیر دما و تغییرات وضعیت بستر بذر درون خشک کن با بستر سیال بر قوه نامیه، بنیه بذر و ظهور گیاهچه در مزرعه و برخی ویژگی های مرتبط کلزای رقم Option 500، در سال ۱۳۸۶ در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه و نهال، تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج اجرا شد. به این منظور این کار بذرهای برداشت شده پس از مشروط سازی با یک خشک کن بستر سیال نوع وعده ای در دماهای ۴۰، ۳۰، ۵۰ و ۶۰ درجه سانتی گراد با سه سطح شناوری بذر درون خشک کن: ثابت، شروع سیال سازی و سیال با ضخامت ۵۰ میلی متر خشک شدند. سپس درصد جوانه زنی نهایی (تعداد گیاهچه های عادی در روز هفتم)، تعداد گیاهچه های غیرعادی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و ریشه و ساقه اولیه، وزن خشک گیاهچه و شاخص های وزنی و طولی بنیه گیاهچه تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها مشخص ساخت که وزن خشک گیاهچه و تعداد گیاهچه های غیر عادی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفته و اثر دمای خشک کردن بر تعداد گیاهچه های عادی، طول ریشه اولیه، سرعت جوانه زنی و شاخص وزنی بنیه گیاهچه و اثر تغییرات وضعیت بستر بذر درون خشک کن بر طول گیاهچه و شاخص طولی بنیه گیاهچه و اثر متقابل دمای خشک کردن و تغییرات وضعیت بستر بذر برای طول ریشه اولیه معنی دار بودند. همچنین درصد ظهور گیاهچه، سطح برگ گیاهچه و وزن خشک گیاهچه در مزرعه تعیین شدند. نتایج نشان داد که اثر متقابل دمای خشک کردن و وضعیت بستر بذر درون خشک کن برای این صفات معنی دار بود. نتایج مشخص ساخت که با استفاده از روش سیال سازی در فرآیند خشک کردن بذر دارای رطوبت بالا می توان جوانه زنی و ظهور گیاهچه در مزرعه کلزای رقم Option 500، را با خشک کردن در در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد با بسترهای ثابت و آستانه سیال سازی و همچنین در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد با بستر های آستانه سیال سازی و سیال به بنحو مناسب بذرها را خشک کرده و کیفیت بذر را حفظ کرد.