سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رئوفه فقیهی – گروه زیست فناوری گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهر
فریدون حسین زاده – گروه زیست فناوری گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهر
خدیجه رضوی – گروه زیست فناوری گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهر

چکیده:

تنش های غیر زیستی همچون خشکی، شوری، دمای بالا، تنش اکسیداتیو و موادشیمیایی سمی بر محیط زیست و کشاورزی بصورت شدیدی اثر گذار هستند. با کاهش هر روزه منابع آبی، تولید گیاهان مقاوم به خشکی، علی الخصوص ذرت که از نظر تغذیه ای حائز جایگاه سوم جهانی است، بسیار مورد توجه می باشد . بدین منظور بررسی سازوکار های پاسخگویی به تنش خشکی و تحمل آن در سطح فیزیولوژیک و جهت انتخاب ارقام زراعی مناسب صورت می گیرد. در تحقیق حاضر تحمل ۲ نمونه ذرت به تنش خشکی در ارتباط با محتوای پرولین، مالون دی آلدهید و فروکتان در مزرعه مورد بررسی قرار گرفته است. در رقم متحمل ۷۰۴sc اسمولیت سازگار کننده فروکتان در شرایط تنش به مقدار بیشتر نسبت بهLine تجمع می یابد و سطح پرولین پس از آبیاری مجدد افزابش نشان می دهد همچنین پایداری غشا در این رقم نسبت به Lineبیشتر است. با توجه به نتایج حاصل نمونهLine که بعنوان نیمه متحمل نسبت به شوری معرفی شده است ویژگیهای گیاهان حساس را نشان می دهد