سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی طالبی – استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی
ریحانه طاهری – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد، دانشگاه یزد-دانشکده م
منیژه اسکندری – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد، دانشگاه یزد-دانشکده م

چکیده:

بخش کشاورزی در دنیا سهم قابل ملاحظه ای در تولید گازهای گلخانه ای نظیر گاز کربنیک، متان و اکسید ازت داردسوزاندن بقایای گیاهی، تغییر در کاربری ها و تخریب خاک از عوامل تولید گازهای گلخانه ای می باشند . بر اساس پیش بینی های به عمل آمده توسط IPCC تغییر در کاربری اراضی بعد از سوزاندن سوختهای فسیلی بیشترین سهم را در تولید گازهای گلخانهای دارد. تغییرات اقلیمی از طریق تاثیر گذاری بر تولید کشاورزی، به خصوص آب قابل دسترس و خاک، تغییرات قابل ملاحظهای در تولید محصولات کشاورزی به وجود می آورد. کشور ایران با بارش متوسط سالانه ۲۵۰ میلیمتر در مقایسه با متوسط ۸۰۰ میلیمتر جهان، جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان طبقه بندی می شود. در شرایط تغییرات اقلیمی به لحاظ گرم شدن هوا منابع آب در دسترس کشاورزی به شدت آسیبپذیر خواهد بود. با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از ذخایر آبهای سطحی مورد استفاده در بخش کشاورزی از ذوب برفها حاصل می شود، گرم شدن هوا باعث کاهش برف در زمستان و در نتیجه کاهش حجم رواناب ناشی از ذوب برفها، تغییر در رژیم رودخانه ها و نهایتا ذخایر آبهای سطحی و زیرزمینی می شود. افزایش تبخیر و تعرق نیز به نوبه خود موجب افزایش نیاز آبی و تشدید تنش آبی گیاهان می شود. در شرایط تغییرات اقلیمی بخش زراعت و باغداری به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر تغییر اقلیم به صورت خشکسالی بر محصولات آبی کشاورزی بوده و نتایج نشاندهندهی کاهش محصولات آبی کشاورزی در صورت وقوع خشکسالی است.