سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا زنگی آبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
مهران ترکی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این پژوهش اثر استفاده از سطوح مختلف خرمای ضایعاتی (۰ و ۱۷/۵ و ۳۵ درصد) در جیره های آغازین، رشد و پایانی بر خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی ۳۶۰ قطعه جوجه گوشتی به مدت ۴۹ روز در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. درمطالعه حاضر، استفاده از سطوح مختلف خرمای ضایعاتی اثر معنی دار بر درصد وزن پانکراس، کبد، چربی محوطه بطنی و درصد لاشه نداشت (۰/۰۵<p) اما وزن سنگدان در جوجه های تغذیه شده با جیره دارای ۳۵ درصد خرمای ضایعاتی، به طور معنی داری بالاتر بود (۰/۰۵>p). در این مطالعه، خرما بر پاسخ ایمنی اولیه علیه عامل مولد بیماری نیوکاسل تاثیر معنی داری نداشت (۰/۰۵<p) بدین معنی که تیتر آنتی بادی در روزهای ۷ و ۱۴ روزگی پس از اولین واکسیناسیون در میان تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری نداشت. در بررسی پاسخ هومورال ثانویه، اختلاف آماری معنی داری بین تیتر آنتی بادی در گروه های مختلف در روز پنجم پس از اولین واکسیناسیون مشاهده نشد(۰/۰۵<p) ولیکن تاثیر خرما بر پاسخ ایمنی هومورال ثانویه در روز هفتم پس از دومین واکسیناسیون معنی دار بود (۰/۰۵>p) به گونه ای که بالاترین تیتر آنتی بادی در گروه آزمایشی حاوی ۳۵ درصد خرما ضایعاتی مشاهده شد. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از خرمای ضایعاتی در سطح ۱۷/۵ درصد جیره جوجه های گوشتی سبب بهبود کیفیت لاشه و سیستم ایمنی می گردد.