سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کورش زندی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)اصفهان(
مهرداد جعفرپور –
عبدالرحمان محمدخانی –
مجید شمس –

چکیده:

درخت کنار کوهی از گونه های بسیار خوشخوراک با کاربردهای گوناگون است که بررسی ویژگیهای مختلف از جمله تکثیر آن جهت توسعه ی پوشش گیاهی مناطق بیابانی و نیمه خشک ضروری به نظر می رسد. تحقیق حاضر جهت بررسی روشهای موثردرجوانه زنی و بهبود ویژگیهای بذر جوانه زده انجام شده است. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۷ تیمار و چهار تکرار، بر روی جوانه زنی بذر این درخت صورت گرفت. تیمارها شامل، شاهد) آب مقطر(، غوطه وری در اسید سولفوریک غلیظ به ۱۰ ۲۰۰۰ دقیقه و اثر ترکیبی این تیمارها با سرمادهی مرطوب در دمای ۴ درجه یخچال بود. نتایج نشان داد که تیماراسید سولفوریک غلیظ به مدت ۰۰ دقیقه ۱۱ درصد جوانه زنی داشت در حالی که تیمار ترکیبی اسید سولفوریک غلیظ به مدت ۰۰ دقیقه همراه با سرمادهی مرطوب دارای ۰۷ درصد جوانه زنی شد. بنابراین می توان عنوان نمود که بذر کنار علاوه بر نیاز به خراش دهی و کم کردن لایه ضخیم پوسته، یک دوره سرمادهی در افزایش قدرت جوانه زنی آن موثر است