سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

معصومه عباسی – جهاد کشاورزی هرمزگان
مختار حیدری – گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی، ایران
مجتبی رحیمی – گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی، ایران

چکیده:

بذر گواوا دارای جوانه زنی ضعیف و کند می باشد. پیشنهاد گردیده پوسته سخت بذر دلیل این جوانه زنی ضعیف می باشد. در آزمایش حاضر اثرات دو روش خراش دهی بر جوانه زنی بذر گواوا مطالعه کردید. در آزمایش اول بذور گواوا به دو روش شستشو با آب و تیمار با اسید سولفوریک غلیظ (نسبت های ۱:۵،۲:۵ و ۳:۵ ) استخراج شدند. بیشترین درصد جوانه زنی و وزن خشک دانهال در کمترین نسبت اسید سولفوریک و بذر (نسبت ۱:۵ ) وجود داشت. در آزمایش دوم بذور گواوا با اسید ۱۰ و ۱۵ دقیقه تیمار گردیدند. بذور تیمار شده با اسید کلریدریک به مدت ۱۰ دقیقه ، سولفوریک یا اسید کلریدریک به مدت ۵ بیشترین درصد جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و شاخص ریشه را داشتند. نتایج کلی نشان دادند در گواوا، تیمار بذر با اسید کلریدریک به مدت ۱۰ دقیقه مؤثر تر از تیمار بذر با اسید سولفوریک بود.