سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زین العابدین شم آبادی – عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان (شاهرود)

چکیده:

امروزه رشد روزافزون جمعیت، موجب نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی گردیده که این عامل موجب گسترش تولیدات کشاورزی وتاثیرات سوء بر خاک و منابع پایه شده است. استفاده بهینه از منابع تولید، بویژه آب نقش مهم و حیاتی در امر تولید محصولاتکشاورزی دارد. این مطالعه به منظور بررسی اثر روش خاک ورزی حفاظتی در استفاده بهینه از بارش در شرایط دیم، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۵ تیمار خاک ورزی؛ ۱- شخم با گاوآهن چیزل در بهار+ دیسک زنی، ۲ – شخم با گاوآهن برگرداندار+دیسک زنی، ۳- کم خاک ورزی با دیسک، ۴- شخم با گاوآهن بشقابی+ دیسک زنی و ۵- شخم با گاوآهن چیزل در پاییز+ دیسک زنی درچهار تکرار انجام شد. عملیات کاشت آفتابگردان در اردیبهشت ماه بعد از اعمال تیمارهای خاک ورزی انجام شد. عملیات برداشت آفتابگردان در مهر ماه انجام شد. نتایج نشان داد که از نظر درصد روغن، ارتفاع بوته اختلاف معنی دار بین تیمارهای آزمایش وجود نداشت. از نظر درصد رطوبت خاک در عمق های ۲۰-۵و۴۰-۲۰سانتیمتری، بین تیمارها اختلاف آماری معنی دار )به ترتیب در سطح %۵ و ۱۲ %( وجود داشت