سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد حیدری – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

تراکم خاک،جرم مخصوص ظاهری خاک را افزایش و سرعت نفوذ آب به خاک و خلل و فرج خاک را کاهش می دهد این تغییرات حرکت آب و هوا در خاک و نیز نفوذ ریشه را در خاک محدود م یکند و باعث کاهش جوانه زنی و در نهایت ممکن است باعث کاهش عملکرد محصول شود. با توجه به اینکه تا زمانیکه سیب زمینی کشت شود نیاز است که تراکتور و ادوات مختلف چندین بار بر روی زمین حرکت کنند که این عاملی جهت متراکم شدن خاک محسوب می شود. این تحقیقبا هدف خاک ورزی داخل ردیف به منظور کاهش اثرات منفی تراکم خاک و نیز نرم کردن خاک اطراف ریشه سیب زمینی اجرا شد. بدین منظور پس از کاشت سیب زمینی در زمانهای مناسب مبادرت به خاک ورزی بین ردیف کردیم. این تحقیق در قالب طرح آزمایشی، استریپ پلات در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. نوار افقی، فاکتور آبیاری ( ۲ سطح) شامل آبیاری ۱۰۰ % و – %۷۵ نیاز آبی سیب زمینی و نوار عمودی، فاکتور خاک ورزی داخل ردیف ( ۴ سطح) شامل ۱- نیمه زیرشکن (عمق ۴۰ ۳۵ سانتی متر) ۲- گاوآهن قلمی (حداکثر عمق نفوذ) ۳- پنجه غازی ۴- بدون خاک ورزی (شاهد) می باشد. در حینآزمایش شاخص مخروط خاک (مقاومت خاک) در دو مرحله اندازه گیری شد. در پایان فصل رشد (زمان برداشت) عملکرد و برخی از فاکتورهای کمی و کیفی سیب زمینی شامل: اندازه غده، تعداد غده در بوته، وزن هر بوته و درصد غده های تغییرشکل یافته اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر روشهای خاک ورزی بین ردیف بر مقاومت خاک معنی دار بوده و بهترتیب خاک ورزی با زیرشکن و قلمی بیشترین تاثیر را بر کاهش مقاومت خاک در بین تیمارها داشتند. همچنین اثر روشهای خاک ورزی بر عملکرد سیب زمینی در سطح ۵ درصد معنی دار شد. و روشهای خاک ورزی با زیرشکن وگاوآهن قلمی بیشترین تاثیر را بر افزایش عملکرد سیب زمینی در بین تیمارها داشتند. اثر تیمارها بر فاکتورهای وزن غده در بوته، تعداد غده در بوته، اندازه طولی و درصد غده های دفرمه معنی دار نشد