مقاله اثر حمایتی تمرین هوازی بر استرس اکسیداتیو ناشی از سرب در مخچه موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: اثر حمایتی تمرین هوازی بر استرس اکسیداتیو ناشی از سرب در مخچه موش صحرایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین هوازی
مقاله سرب
مقاله استرس اکسیداتیو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبیان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: دبیدی روشن ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی سیدعلی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آسیب اکسیداتیو ناشی از وجود سرب در مغز، به عنوان یک مکانیسم مولکولی احتمالی در سمیت سرب در نظر گرفته می شود. تمرین هوازی با القای آبشاری از فرایندهای مولکولی و سلولی از مغز حمایت می کند. این مطالعه به منظور تعیین اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و مالون دی آلدئید (MDA) بافت مخچه موش های صحرایی در معرض استات سرب انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۴۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به گروه های پایه، شم (۳۰ میلی گرم / کیلوگرم، اتیل اولئات)، سرب و سرب + تمرین (۲۰ میلی گرم / کیلوگرم، تزریق داخل صفاقی استات سرب) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل ۸ هفته دویدن با سرعت ۱۵ تا ۲۲ متر بر دقیقه، مدت ۲۵ تا ۶۴ دقیقه در روز و ۵ جلسه در هفته بود. سطوح BDNF و MDA به ترتیب با روش ELISA و تیوباربیتوریک اسید سنجیده شد.
یافته ها: تیمار مزمن با استات سرب سطوح MDA مخچه ای را در موش ها افزایش داد (P<0.001)؛ اما اثری بر سطوح BDNF نداشت. اثر متقابل تمرین هوازی و استات سرب سطوح MDA را کاهش داد (P<0.001) و منجر به افزایش غیرمعنی دار سطوح BDNF در مخچه گردید.
نتیجه گیری: تمرین هوازی با شدت متوسط ممکن است نقش حمایت عصبی در مقابل آسیب ناشی از سرب بر مخچه از طریق تنظیم منفی استرس اکسیداتیو داشته باشد و سلامت مغز را با افزایش BDNF ارتقاء بخشد.