سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

انا عبدالشاهی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر تکنیک استخراج و نوع حلال برترکیب اسیدهای چرب روغن پسته با استفاده از دو روش خیساندن و سوکسله و درهر روش با کمک حلالهای ان هگزان – دی کلرومتان – اتیل استات و اتانول روغن پسته استخراج گردید ترکیب اسیدهای چرب روغن پسته استخراجی بوسیله کروماتوگرافی گازی تعیین گردید مقایسات میانگین دانکن در سطح ۵ درصد نشان داد که مقدار اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع در روغنهای استخراجی با روش و حلالهای متفاوت دارای تفاوت آماری معنی داربودند دربین تکنیک حلالهای مورد استفاده روش سوکسله اتیل استات سبب استحصال بیشترین مقدار کل اسیدهای چرب غیراشباع ۸۸/۴۹۳% و روش خیساندن اتانول سبب استحصال بیشترین مقدار کل اسیدهای چرب اشباع ۱۳/۷۰% گردید.