سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه باقرصاد – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
مرتضی صادقی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۴۱۵۶ ، ایران

چکیده:

این تحقیق تاثیرات حلال های مختلف را بر روی خواص تراوایی و گزینش پذیری غشاء پلی سولفون بررسی میکند. در ساخت غشاء از حلالهای ان متیل پیرولیدونNMPدی متیل فرمامیدDMF تترا هیدروفورانTHF و دی متیل استامید Dmac استفاده گردید. در این تحقیق از روش جدایش فازی جهت ساخت غشاها استفاده گردیده است . غشاهای ساخته شده از حلالهای مختلف در معرض گازهای O2 CO2, N2, CH4 برای تعیین انتخابپذیری و تراوش پذیری آنها قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که حلال بهتر نفوذ پذیری و انتخاب پذیری بهتری را در مقایسه با حلالهای دیگر به همراه داشت. با مقایسه نتایج این تحقیق بهترین حلال برای ساخت غشاهای پلیسولفون، دی متیل فرمامید شناخته شد