سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش فروهرنیا – کارشناسا رشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

آلودگی های محیط زیست ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی توجه اکثریت کشاورزان را به استفاده کود آلی معطوف کرده است هرساله بخش زیادی از زمینهای تحت کشت گندم و سایر غلات بعد از برداشت محصول سوزانده می شود که این باعث اثرات بدزیست محیطی خواهد شد دراین راستا آزمایشی در مزرعه گندم در سال زراعی ۸۸-۸۷ در شهرستان فسا در سه تکرار درقالب طرح اماری کرتهای خرد شده با پایه بلوک کامل تصادفی اجرا گرددی سه سطح بقایای گندم شامل ۲ ، ۳و۴ تن درهکتار و تیمار شاهد سوزاندن بقایای گیاهی بعنوان کرتهای اصلی و تیمارهای خاک ورزی شامل استفاده از ساقه خرد کرن+ گاو آهن برگردان دار _ دیسک ، ساقه خرد کن + دوباردیسک، گاو آهن برگردان دار + دیسک و دوبار دیسک به عنوان کرتهای فرعی شد نتایج نشان داد که خاک ورزی با استفاده ازساقه خرد کن گاو آهن برگردان دار و دیسک و بقایای گندم به میزان ۳ تن درهکتا رمیزان عملکرد ذرت را به میزان ۳۰ درصد افزایش داد.