سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر حشمتی – استادیار گروه خاک و پی دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعتایران
حسین صالح زاده – استادیار گروه خاک و پی دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعتایران
محمود فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه عل

چکیده:

در این مقاله از میان چندین تونل با شرایط تقریبا مشابه و فاصله جغرافیایی نسبتا کم در قطعه اول راه آهن شیراز – بوشهر (که مطالعات مرحله دوم آن در دست انجام است)، به طور ویژه اثرات پدیده کارست بر روی تونل شماره ۴ این پروژه که در جنوب شهر شیراز و در سنگآهکهای کارستی سازند آسماری حفر خواهد شد، بررسی شده است. در این مطالعه، اثر وجود حفرات کارستی متعدد در محیط اطراف تونل بر روی تغییر شکلهای تونل مورد بررسی قرار گرفته است. روشمطالعه بصورت مدلسازی سه بعدی حفاری مرحلهای تونل و تحلیل به روش عددی توسط نرم افزار المان محدودPLAXIS3D بود. نتایج بدست آمده نشان دادند کارستی بودن محیط سنگی در بخش خروجی تونل فوق میتواند باعث افزایش تغییرشکلهای تونل تا حدود ۲۲ درصد شود. همچنین مشاهده شد که میزان افزایش تغییرشکلها و همگرایی تونل بستگی به درجه کارستی شدن ومشخصات مقاومتی محیط سنگی دارد