سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن خندان فردافن – گرگان، دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه فیزیک. پست الکترونیکی
محمدرضا علی نژاد – مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم، گروه فیزیک.
ناصر تجبر – مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم، گروه فیزیک.
دانیل فروشات – رانسه، گرونوبل، مرکز ملی تحقیقات علوم CNRS

چکیده:

آلیاژهای فرومغناطیس YFe12 -xVx (فرمول در متن اصلی مقاله) تهیه و پس از مطالعات ساختاری، انبساط گرمایی و مغناطوتنگش آنها به روش پیمانه کرنشسنج اندازهگیری شد. تحلیل طرحهای پراش پرتو x نشان میدهند که افزایش جایگزینی وانادیم به جای آهن در این ترکیبات، پارامترهای شبکه را افزایش میدهد، در حالیکه ساختار بلوری ترکیب بدون تغییر باقی میماند. نتایج اندازهگیری انبساط گرمایی ترکیبات نشان میدهد که اگرچه رفتار انبساط گرمایی ترکیبات با میزان حضور وانادیم تغییر نمیکند، اما ضریب انبساط گرمایی برای ۲ =x کمینه میشود. همچنین نتایج اندازهگیری مغناطوتنگش نشاندهنده افزایش مغناطوتنگش ناهمسانگرد با دما به ازای ۲ = x برخلاف سایر مقادیر x است. منحنیهای مغناطوتنگش حجمی نشان میدهند که ناهمسانگردی حجمی در میدانهای قوی مثبت بوده و با میدان به طور تقریبا خطی افزایش مییابد، در حالیکه در میدانهای ضعیف دارای کمینهای وابسته به x است. این نتایج بر اساس تاثیر حضور وانادیم بر مغناطش و ناهمسانگردی مغناطیسی ترکیبات YFe12 -xVx توضیح داده شدهاند.