سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسام الدین رمضانی – گروه علوم کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور
محمدعلی ابراهیمی – گروه علوم کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

شته سبز هلو (Myzus persica) بعنوان یکی از مهمترین آفات در گستره جهانی با توجه به پلی فاژ بودن و ایجاد خسارت گستردهمحسوب می گردد. استفاده بی رویه از مواد شیمیایی مصنوعی در سطح باغات و به مخاطره انداختن محیط زیست و سلامت مصرفکنندگان، ایجاد مقاومت در آفات و ماندگاری آنها در دراز مدت، بسیاری از محققین را بر آن داشته است تا جایگزینی مطمئن و موثررا مورد بررسی و نهایتا در سطح تجاری به بازار عرضه نمایند. بدین منظور این تحقیق به بررسی اثر تعدادی از حشره کش هایطبیعی موجود در برگ گیاهان موثره بنام های Cayretia carnosa, Clitoria termatea, Lyonia ovalifolia در محیطآزمایشگاهی صورت پذیرفت. این تحقیق در طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. عصاره گیاهی به وسیله دستگاه سوکسلتدر حضور حمل پترولیوم اتر استخراج شد. بر اساس داده های بدست آمده، تمامی تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق دارای اثرحشره کشی معناداری در مقایسه با تیمار شاهد از خود نشان دادند. در حالیکه بیشترین و کمترین اثر شته کشی بترتیب مربوط بهC. termatea با ۷۰/۹۲ درصد و L. ovalifolia با ۲۰/۵۳ درصد گزارش گردید. لذا، با عنایت به داده های استخراج شده، چنیناستنباط می گردد که از گیاه C. termatea می توان در سطح گسترده در صورت موثر بودن در آزمایشات مزرعه ای جهت کنترل اینآفت مخرب مورد استفاده قرار گیرد.