سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا عسکریان زاده – مرکز تحقیقات گیاهان داروئی، دانشگاه شاهد، تهران
فاطمه اکبری – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
محمدحسین حسین پور – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
فهیمه رستکار – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده:

در سالهای اخیر شبپره پشت الماسی Plutella xylostella (L) مخرب ترین آفت گیاهان خانواده چلیپائیان در سراسر دنیا شده است. در این تحقیق سمیت تماسی عصاره اتانولی گل ها و برگ های گیاه گل راعی Hypericum perforatum L.روی لاروهای سن سوم شب پره پشت الماسی مورد بررسی قرار گرفته است . کلیه روی لاروهای سن سوم شب پره پشت الماسی مورد بررسی قرار گرفته است . کلیه آزمایشها در شرایط دمایی۲-۲۷درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵-۶۵درصد و در تاریکی انجام شدند. لاروهای سن سوم شب پره پشت الماسی که روی برگهای گیاه کلم پرورش داده شده بودند برای آزمایش انتخاب شدند . سطح برگهای کلم (بریده شده به قطر ۵ سانتی متر) با غلظتهای مختلف عصاره با دامنه ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ پی پی امآغشته شده و پس از گذشت ۲۴ ساعت از شروع آزمایش تعداد لاروهای زنده و مرده شمارش شدند. نتایج نشان دادند عصاره گیاه گل راعی در لاروهای شب پره پشت الماسی سمیت تماسی ایجاد می کند و مقدارLC50محاسبه شده ۲۱۷۳۱پی پی ام بود. همچنین در همه حالات با افزایش میزان غلظت عصاره میزان مرگ و میر ایجاد شده درجمعیت لاروها افزایش یافت. بر اساس نتایج این تحقیق احتمال دارد بتوان از عصاره این گیاه در کنترل شب پره پشت الماسی و یا شاید سایر حشرات برگ خوار استفاده نمود.