سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید احمدی – کارشناس ارشد حشرهشناسی، دانشگاه ارومیه
محمدحسن صفرعلیزاده – استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه ارومیه
عباس حسنی – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه
سیدعلی حبیبی – کارشناس ارشد علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در راستای تهیه مواد حشرهکش جدید و تجدید شونده، که سازگار با محیط زیست بوده و به آسانی قابل تهیه باشند، اسانس پسته وحشی (بنه یا سقز یا چاتلانقوش) Pestacia atlantica var. kurdica )Anacardiaceae( ، روی حشرات بالغ سوسکتوتون F. )Anobiidae( Lasioderma serricorne ، در شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت. بررسی و آنالیز اسانس پسته وحشی به وسیله گازکروماتوگرافی )GC/MS( ، نشان داد که این اسانس شامل ۱۳ نوع ماده مختلف است که مهم ترین آنها عبارتند از: آلفا پینن کامفنه و بتا پینناین تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با ۶ تیمار( ۷ غلطتمختلف از اسانس به همراه شاهد)، انجام گرفت.