سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نورالدین شایسته – پروفسور و عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابا
جعفر حسین زاده – دانشجویکارشناسی ارشد و استادیار و عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه
یونس کریم پور – دانشجویکارشناسی ارشد و استادیار و عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه
حسین فرازمند – استادیار و عضوهیئت علمی بخش تحقیقات حشره شناسی کشاوریز موسسه تحقیقات

چکیده:

برای یافتن موادحشره کش جدید که تجدید شونده سازگار با محیط زیست بوده و به آسانی قابل تهیه باشند اسانس میوه سرو کوهی Thuja occidentalis (Cupressaceae برروی حشرات بالغ سوسک توتون Lasioderma serricorne F. (ColAnobiidae) که آفتی بسیار همه چیز خوار است و به تمام مواد و سایل خشک موجوددر انبار حمله کرده و خسارت وارد می کندن ومهمترین آفت توتونهای انباری در سراسر دنیا و ایران است در شرایط ازمایشگاهی مورد استفاده قراگرفت. بررسی و آنالیز اسانس میوه سروکوهی به وسیله گاز کروماتوگرافی نشان داد که این اسانس شامل ۲۲ ماده مختلف است کهمهمترین آنها عبارتند از : a-thujone (49.64%) ، fenchone (14.06%)و b-thujone (8.98%) این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار انجام گرفت و اسانس میوه سرو با استفاده از روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر تهیه شد.