مقاله اثر حشره کشی نانو ذراتZn-TiO2-Ag روی شته خرزهره Aphis nerii که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثر حشره کشی نانو ذراتZn-TiO2-Ag روی شته خرزهره Aphis nerii
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمیداکلوپراید
مقاله حشره کشی
مقاله نانو ذرات
مقاله شته خرزهره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سمیع محمدامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر نانو ذرات جدید به خاطر ویژگی های الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی آن ها که تفاوت معنی داری با ذرات بالک آن ها دارد موضوع تحقیقات قرار گرفته است. پیشرفت در علوم و فناوری نانو در دهه گذشته، فرصت های زیادی برای بررسی اثرات بیولوژیکی از جمله اثرات حشره کشی نانو ذرات ایجاد کرده است. در این پژوهش نانو ذرات ۷۰%Zn-28%TiO2-2%Ag و ۷۰%Zn-29%TiO2-1%Ag به روش سولووترمال تهیه و اثر حشره کشی آن ها و آفت کش ایمیداکلوپراید روی شته خرزهره Aphis nerii (Hem: Aphididae) بررسی گردید. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد که نانو ذرات سنتز شده در این پژوهش دارای اندازه ۴۸ -۴۹ نانومتر می باشند. در این پژوهش مقدار LC50 براورد شده برای ۷۰%Zn-28%TiO2-2%Ag و ۷۰%Zn-29%TiO2-1%Ag و ایمیداکلوپراید به ترتیب۴۷۶٫۷۴، ۵۲۸٫۵۱ و ۰٫۶۶ بود. نتایج این ثابت کرد که این نانو ذرات همانند ایمیداکلوپراید دارای کشندگی روی شته خرزهره هستند. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که ایمیداکلوپراید در غلظت ۱ میکرولیتر بر میلی لیتر و نانو ذرات Zn-TiO2-Ag در غلظت ۷۰۰ میلی گرم بر میلی لیتر بیشترین اثر کشندگی را داشتند.