مقاله اثر حساس سازی به مرفین بر بیان ژن های کیناز وابسته به کلسیم و کالمودولین II آلفا و بتا در لوب های راست و چپ هیپوکامپ پشتی رت های نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر حساس سازی به مرفین بر بیان ژن های کیناز وابسته به کلسیم و کالمودولین II آلفا و بتا در لوب های راست و چپ هیپوکامپ پشتی رت های نر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیناز
مقاله کلسیم
مقاله کالمودولین
مقاله مرفین
مقاله هیپوکامپ
مقاله بیان ژن
مقاله حافظه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی رنجبر فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمندفر مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کدیور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حساس سازی به مرفین می تواند موجب بهبود یادگیری و تشکیل حافظه گردد. ژن های کیناز وابسته به کلسیم و کالمودولین II آلفا و بتا که به مقدار قابل توجهی در هیپوکامپ بیان می شوند، دارای نقش مهمی در یادگیری و تشکیل حافظه می باشند. هدف این مطالعه بررسی حساس سازی به مرفین و تغییرات بیان در ژن های کیناز وابسته به کلسیم و کالمودولین II آلفا و بتا در لوب های راست و چپ هیپوکامپ پشتی رت های نر بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی که بر روی ۲۴ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد، حساس سازی به مرفین، با تزریق زیر جلدی مرفین به مدت ۳ روز و سپس قطع مصرف اپیوئید به مدت ۵ روز انجام شد. سپس هیپوکامپ پشتی حیوانات جدا شده و RNA آنها استخراج شد و cDNA نمونه ها سنتز گردید. در نهایت بیان ژن های مذکور به کمک Real-Time PCR بررسی شد. داده ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بیان ژن کیناز وابسته به کلسیم و کالمودولین II آلفا در لوب راست و چپ تحت تیمار حساس سازی به مرفین نسبت به گروه کنترل تغییر معنی داری نداشت. تحت همین تیمار بیان ژن کیناز وابسته به کلسیم و کالمودولین II بتا در لوب راست تغییر معنی داری نداشت، اما در لوب چپ افزایش بیان معنی داری مشاهده شد (p<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد حساس سازی به مرفین می تواند باعث تغییر در مکانیسم های ملکولی درگیر در حافظه و یادگیری شده و ظاهرا این تغییرات می تواند در لوب های چپ و راست مغز به گونه ای متفاوت اعمال شوند.