مقاله اثر حذف حلال بر قدرت باند ریزکششی سیستم های Etch and Rins با اعمال فشار ادهزیو به عاج خشک و مرطوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: اثر حذف حلال بر قدرت باند ریزکششی سیستم های Etch and Rins با اعمال فشار ادهزیو به عاج خشک و مرطوب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم چسبندگی
مقاله حلال
مقاله رطوبت
مقاله استحکام باند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: یاسینی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: عزتی گیوی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: خرازی فرد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه استفاده از سیستم های ادهزیو در روشهای ترمیمی بسیار معمول است و بخش عمده ای از درمانهای دندانپزشکی را تشکیل می دهد. وجود حلال و یا عدم وجود آن در روی عاج بر روند باند در سیستم های Etch and Rinse موثر می باشد. بنابراین هدف از انجام این مطالعه ارزیابی قدرت باند ریز کششی ادهزیوهای دو مرحله ای حاوی حلال یا فاقد حلال، به عاج خشک و مرطوب با اعمال فشار ماده ادهزیو به عاج می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی چهل دندان مولر سوم انسانی انتخاب و به صورت تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند. عاج سطحی حذف شده و پس از اچینگ، یک لایه ادهزیو با نیروی مالشی شدید روی سطح نمونه ها به کار برده شد. گروههای مورد آزمایش شامل:
گروه ۱: ادهزیو حاوی حلال به کار رفته بر روی عاج خشک. گروه ۲: ادهزیو بدون حلال به کار رفته بر عاج خشک. گروه۳: ادهزیو حاوی حلال به کار رفته بر عاج مرطوب. گروه ۴: ادهزیو بدون حلال به کار رفته بر عاج مرطوب. گروه ۵ (کنترل): ادهزیو به کار رفته بر طبق دستور کارخانه سازنده. بر روی هر نمونه ترمیمهای کامپوزیتی ساخته شده و سپس در راستای عمود بر سطح چسبندگی با سطح مقطع یک میلی مترمربع برش داده شد و به وسیله دستگاه Universal Testing Machine تحت نیروی کششی قرار گرفتند. نوع شکستها ثبت و داده های استحکام باند ریز کششی نمونه ها از طریق آزمون ANOVA دو سویه آنالیزشدند. کلیه عملیات آماری با نرم افزار SPSS ویرایش ۲ و در نظر گرفتن خطای a برابر ۰٫۰۵ انجام گردید.
یافته ها: اگر چه بالاترین قدرت باند در گروه اول (ادهزیو حاوی حلال بر عاج خشک) و کمترین میزان آن در گروه ۴ (ادهزیو فاقد حلال بر عاج دو بار مرطوب شده) به دست آمد، اما آنالیز واریانس یک سویه، اختلاف آماری معنی داری بین گروهها نشان نداد.
نتیجه گیری: با وجود محدودیتهای این مطالعه و بر اساس نتایج مطالعه حاضر، حضور حلال برای دستیابی به قدرت باند بالا به عاج خشک و مرطوب در صورت اعمال ادهزیو با شدت بیشتر، یک عامل ضروری نمی باشد.