سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

امید صباغیان طوسی – کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
فریده ملاآقاتباریانی – کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
ایمان فیصلی – کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

به دلیل رشدسریع و روزافزون دربازارجهانی و اهمیت یافتن سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران ما در این پژوهش هدف خود را بررسی این موضوع قرار دادیم که مکانیزم حاکمیت شرکتی چگونه حسابرس راتعیین می کند؟ انتخاب حسابرسان با کیفیت تر، نشان از نظارت موثرتر و حاکمیت شرکتی خوب و کاهش هزینه سرمایه ای شرکت است. انتخاب حسابرس با کیفیت پایین تر باعث کاهش نظارت موثر بر محاسبه سود می گرددکه ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و هموارسازی سود است.ما یک مدل رگرسیون را برای بررسی اثر مکانیزم داخلی حاکمیت شرکتی روی تصمیم گیری در انتخاب حسابرسان در مورد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین نمودیم. ۲معیار به عنوان شاخص های مکانیزم داخلی حاکمیت شرکتی شامل ۱٫تمرکز مالکیت ۲٫نفوذ مدیران را مبنا قرار دادیم. این پژوهش به بررسی رابطه بین متغیرهایحاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسان منتخب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۹-۸۵ استخراج شده است. داده های ۹۷ شرکت طی سال های ۸۹-۸۵بررسی و نتایج بدست آمده تجزیه و تحلیل می شود. لازم به ذکر است که متغیرهای پژوهش با نرم افزار Excelمحاسبه و سپس داده ها با استفاده از نرم افزارEviews تجزیه و تحلیل شده است.