سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
صیاد شیخی ییلانلو – دانشجویان کارشناسی ارشد محیط زیست
عقیل کیوانلوشهرستانکی –
صالح محمودی –

چکیده:

مطالعه حاضر جهت بررسی اثر حاشیه ای برتراکم جامعه پرندگان درجنگل سعد آباد گرگان انجام گرفت همباشی پرندگان با متغیرهای محیط زیستی و تراکم پرندگان به ترتیب با استفاده از روش رج بندی و روش نمونه برداری مسافتی مورد مطالعه قرارگرفت پرندگان و متغیرهای محیط زیستی درپلاتهایی برابر با شعاع ۲۵ متر ا زمرکز هر پلات و در ۱۴۳ پلات نمونه برداری شدند تعداد ۱۰۳۲ مشاهده از مجموع ۳۳ گونه پرنده در پلاتهای نمونه برداری ثبت شد پرندگان الگوهای تراکم مختلفی را در فواصل مختلف حاشیه از جنگل از خود نشان داند گونه هایی نظیر توکای سیاه جی جاق، سبزقبا و قرقاول بیشترین تراکم را در حاشیه و گونه هایی نظیر دار کوب خال دار بزرگ کمرکولی جنگلی دارخزک و الیکایی بیشترین تراکم را درعمق جنگل نشان دادند محور اول آنالیز تطبیقی متعارف دو گروه عمده از پرندگان را از هم تفکیک نمود گروه نخست شامل پرندگانی نظیر دارکوب خال دار بزرگ کمرکولی جنگلی و دارخزک بود که همبستیگ مثبتی با قطر برابر سینه درختان خشک افتاده درجه پوسیدگی درختان خشک افتاده تعداد درختان با قطر برابر سینه ۱۰۰-۵۰ سانتی متر ارتفاع درختان خشک افتاده و سرپا در عمق جنگل داشتند.