مقاله اثر حاد مصرف مکمل کراتین و محرومیت از خواب بر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مردان جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۸۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: اثر حاد مصرف مکمل کراتین و محرومیت از خواب بر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مردان جوان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محرومیت از خواب
مقاله کراتین
مقاله کورتیزول
مقاله تعادل ایستا
مقاله زمان بروز خستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: همتی مقدم عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی اثر حاد مصرف کراتین و محرومیت جزئی از خواب بر عملکرد و سطوح کورتیزول پسران ورزشکار، ۱۰ مرد جوان والیبالیست داوطلبانه، یکبار پس از خواب کامل (هفت تا هشت ساعت خواب شبانه) و بار دیگر پس از محرومیت جزئی از خواب (سه تا چهار ساعت خواب شبانه)، در سه موقعیت کنترل (دارونما)، شرایط تجربی یک (مصرف ۵۰ میلی گرم کراتین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و تجربی دو (مصرف ۱۰۰ میلی گرم کراتین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، با فاصله ۷۲ ساعتی مابین موقعیت ها، و جمعا در شش وضعیت جداگانه، از نظر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان کراتین در هر دو موقعیت در گروه تجربی دو وجود داشت، درحالیکه در هیچکدام از موقعیت های دارونما و گروه تجربی یک تفاوت معنی دار مشاهده نشد. تفاوت معنی داری در تعادل ایستای گروه تجربی دو پس از خواب کافی وجود داشت اما پس از محرومیت از خواب در هیچکدام از گروه ها تغییرات معنی داری مشاهده نشد. در زمان رسیدن به خستگی گروه تجربی دو پس از خواب کافی تغییرات معنی دار مشاهده شد. تغییر معنی داری در میانگین کورتیزول سرمی گروه تجربی دو پس از خواب کافی، وجود داشت. همچنین پس از محرومیت جزئی در گروه دارونما افزایش معنی دار در میزان کورتیزول سرم مشاهده شد ولی در گروه های تجربی تغییرات معنی داری مشاهده نشد که این نتایج را می توان به مصرف مکمل کراتین در ورزشکاران نسبت داد. با توجه به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که استفاده از کراتین می تواند سبب کاهش اثرات بی خوابی شود.